IV. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Podstawa prawna: art. 55, 56, 57 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE – formularz dostępny w sekretariacie PINB w Kłodzku, lub do pobrania w zakładce WZORY DRUKÓW.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane iż wyroby zastosowane w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  – przewodów kominowych;
  – instalacji gazowej;
  – instalacji elektrycznej i odgromowej;
  – instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (z zastrzeżeniem art. 5 ust.7)
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, tj.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, zawiadomionych zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku ww. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki opłaty oraz zwolnienia)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.