III. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Podstawa prawna: art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018. poz. 1202 ze zm.),

UWAGA:
Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej na 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku), w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY – formularz dostępny w sekretariacie PINB w Kłodzku lub do pobrania w zakładce WZORY DRUKÓW.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, iż wyroby zastosowane w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  – przewodów kominowych;
  – instalacji gazowej;
  – instalacji elektrycznej i odgromowej;
  – instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (z zastrzeżeniem art. 5 ust.7)
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy,
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku ww. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odwołanie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.