II. ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ TECHNICZNĄ NA BUDOWIE

Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski, Inwestor dołącza do dokumentacji budowy:

  • oświadczenie o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione powyżej. W oświadczeniu należy podać od kiedy nastąpiła zmiana osób wykonujących samodzielną funkcję techniczną na budowie.