I. ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);
  • § 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH – formularz dostępny w sekretariacie PINB lub do pobrania w zakładce WZORY DRUKÓW.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29; ust. 2 pkt 1b właściwy organ nadzoru (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
  • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
  • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
  • oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na budowę,
  • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki opłaty oraz zwolnienia).