ZAŁATWIANIE SPRAW

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej.
W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podania przyjmowane są na piśmie bezpośrednio w sekretariacie PINB, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy administracyjnej e-PUAP (adres:/PINB_Klodzko/skrytka)  lub faxem. Wnioski można także składać ustnie do protokołu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku oraz pracownicy merytoryczni – ze względu na specyfikę pracy (konieczność wyjazdów w teren) przyjmują interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (np. telefonicznie)

Niektóre czynności administracyjne wymienione w ustawie o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) podlegają opłacie skarbowej.

Informujemy, iż opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

NUMER KONTA OPŁATY SKARBOWEJ:
62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

z adnotacją np:

* opłata skarbowa za pełnomocnictwo
* opłata skarbowa za decyzję/zaświadczenie
* opłata skarbowa za wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów