STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 r., w wyniku reformy ustrojowej państwa i jest organem rządowej administracji zespolonej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jako organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji, działa przy pomocy kierowanego przez siebie inspektoratu, zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Podstawą prawną działania Inspektoratu jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872) oraz ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.)

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu (50-155), ul. j. E. Purkyniego 1.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku nie jest organem powiatu, finansowany jest z budżetu państwa oraz zachowuje samodzielność i niezależność.