SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilans jednostki budżetowej (29 pobrań)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (26 pobrań)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rachunek zysków i strat jednostki (25 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dodatkowa (27 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne (29 pobrań)