SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilans jednostki budżetowej (14 pobrań)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (14 pobrań)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rachunek zysków i strat jednostki (15 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dodatkowa (14 pobrań)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne (17 pobrań)