REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin organizacyjny.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o

 1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 2. Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 2.

Inspektorat działa na podstawie :

 1. odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
 2. niniejszego regulaminu .

§ 3.

 1.       Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład rządowej administracji zespolonej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
 2.       Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu Kłodzkiego

§ 4.

 1.         Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2.         Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
 • działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • postępowaniami administracyjnymi,
 • wszczęciem postępowań egzekucyjnych,
 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych,
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
 • kontrola wewnętrzna w Inspektoracie,
 • upewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5.

1.Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

 • ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 • zatwierdzanie planów kontroli,
 • podejmowanie decyzji o przeprowadzonej kontroli doraźnej,
 • udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 • wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
 • udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
 • udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 • występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.
 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powstania, skład osobowy oraz zakres żądań i tryb działania.
 2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5, ust. l, pkt. 9.

§ 6.

Powiatowy Inspektor podpisuje:

1) decyzje administracyjne i postanowienia,

2) akty prawa wewnętrznego,

3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 7.

W skład Inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska ds.

1) inspekcji,

2) spraw finansowych,

3) organizacyjno – administracyjnych.

§ 8.

Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

1)  prowadzenie działalności w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2)  prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

3)  wykonywanie innych żądań zaleconych przez Powiatowego Inspektora,

4)  prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

§ 9.

Do zakresu działania stanowiska ds. finansowych należy w szczególności:

1) sporządzanie oraz kontrola wykorzystania budżetu Inspektoratu

2) obsługa finansowo – księgowa Inspektoratu

3) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie – wykorzystania budżetu – rozliczeń podatkowych – sprawozdań GUS

4)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

§ 10

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

1)  prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

2)  zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

3)  gospodarka sprzętowa,

4)  obsługa sekretariatu,

5)  prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

6)  wykonywanie innych żądań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11.

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

1)  Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31, póz. 214 , z pozn. zm.),

2)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracowników urzędów państwowych ( Dz. U. Nr 29 , póz. 268)

3)  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r . Nr 21 , poz. 94),

4)  Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 49, póz. 483 z  1999 r.)

4 a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89 póz. 996 z 1999 r.)

4 b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

5) regulamin pracy .

 

Powiatowy Inspektor określi:

1) regulamin pracy Inspektoratu,

2) regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Inspektoratu  regulaminy opracowane zostaną z chwilą utworzenia komórek organizacyjnych w Inspektoracie.

Na podstawie art. 86, ust. 4 ustawy Prawo budowlane ustalam w/w regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

 

Podpisano: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku

Piotr Zwierzyński

 

Kłodzko, 10 czerwca 2001 r.