PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku obejmuje następujące gminy:

 1. Kłodzko
 2. Gmina Kłodzko
 3. Nowa Ruda
 4. Gmina Nowa Ruda
 5. Kudowa Zdrój
 6. Duszniki Zdrój
 7. Szczytna
 8. Polanica Zdrój
 9. Lądek Zdrój
 10. Radków
 11. Lewin Kłodzki
 12. Bystrzyca Kłodzka
 13. Międzylesie
 14. Stronie Śląskie

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z art. 83 ustawy Prawo budowlane:

 • Udzielanie informacji inwestorowi, czy planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 4);
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana – na rzecz innego podmiotu (art. 40 ust. 2);
 • Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów odnośnie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust. 4);
 • Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów w sprawie zmiany kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 44 ust. 1);
 • Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia (art. 48, art. 49b);
 • Prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych (art. 49);
 • Wydawanie postanowień w sprawie wstrzymania robót budowlanych realizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
 • Wydawanie decyzji będących konsekwencją wstrzymania robót budowlanych (art. 51):
  • decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu lub jego części,
  • decyzja nakazująca wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia zrealizowanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem;
 • Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę (art. 54, 55 i 57 ust. 4);
 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (art. 59);
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy (od 1 stycznia 2004 r.) (art. 59a – 59g);
 • Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, będącego w nieodpowiednim stanie technicznym (art. 62 ust. 3);
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i w wyniku tego wydawanie stosownych decyzji w sprawie:- usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym (art. 66),
  • nakazania rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub nie wykończonego, który nie nadaje się do odbudowy, remontu lub wykończenia (art. 67 ust.1)
  • nakazania opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem (art.68);
 • Prowadzenie postępowań dotyczących samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71 ust.3);
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej;
 • Wnioskowanie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 74 i art. 75 ust. 1 pkt. 3);
 • Egzekwowanie obowiązków wynikających z orzeczeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.