PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) (286 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) (468 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81) (438 pobrań)

_____________________________________________________________________________________

Więcej aktów prawnych – ustaw i aktów wykonawczych – znaleźć można na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie: gunb.gov.pl