Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na  podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących …

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku przypomina, iż wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziałującym na obiekt.  W przypadku wystąpienia takiej okoliczności  – właściciel lub zarządca jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia w obiekcie kontroli bezpiecznego użytkowania.

Uwaga! Gaz!

Zwraca się szczególną uwagę wszystkich właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych na konieczność wykonywania przeglądów szczelności instalacji gazowych! Obowiązkowe są badania roczne, jednak w przypadku remontu, zmian czy awarii – obowiązkowe jest przeprowadzenie badania po wykonanych pracach.   W związku z informacją Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku o sytuacjach, w których mieszkańcy …