OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora
Administratorem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku, mający siedzibę w Kłodzku (57-300) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D – odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z art. 83 ustawy Prawo budowlane.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kłodzku – można skontaktować się poprzez adres e-mail: pinb_klodzko@o2.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem: /PINB_Klodzko/skrytka lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: pinb_klodzko@o2.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które mają kompetencje właściwe dla rozwiązania podnoszonych przez Panią/Pana spraw.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby rozwiązać podnoszone przez Panią/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takich zadań.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.