Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

Opublikowano Dodaj komentarz do UTRZYMANIE OBIEKTÓW
W związku z okresem zimowym i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kłodzkiego, a w szczególności, w celu ochrony życia i mienia oraz zminimalizowania niekorzystnych zmian w środowisku, jakie mogą zaistnieć spowodowane ekstremalnymi zjawiskami tego okresu przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych  o obowiązku bieżącego monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych i zwrócenie szczególnej uwagi na:
obiekty podwyższonego ryzyka (ze względu na możliwość przebywania znacznej liczby osób), takie jak:
  • hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe
  • kina, teatry
  • przykrycia trybun na stadionach (szczególnie należy uwzględnić stan techniczny przykryć, w szczególności lekkich, o dużych rozpiętościach oraz drożność i stan techniczny dróg ewakuacyjnych)

obiekty budowlane stwarzające potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa:

  • obiekty nie użytkowane, w złym stanie technicznym
  • budynki użytkowane, nie remontowane od wielu lat
  • obiekty słuzące ochronie przeciwpowodziowej oraz obiekty posadowione na terenech wrażliwych na zmiane warunków wodno-gruntowych

roboty budowlane wykonywane przy panujących niskich temperaturach 

Uwaga! Gaz!

Opublikowano
Zwraca się szczególną uwagę wszystkich właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych na konieczność wykonywania przeglądów szczelności instalacji gazowych!
Obowiązkowe są badania roczne, jednak w przypadku remontu, zmian czy awarii – obowiązkowe jest przeprowadzenie badania po wykonanych pracach.
W związku z informacją Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku o sytuacjach, w których mieszkańcy nie wpuszczają do mieszkań osób uprawnionych do kontroli stanu technicznego inastalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku informuje, że w związku ze stwarzaniem realnego zagrożenia przez tych mieskzańców – każdy taki przypadek będzie kierowany do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku z wnioskiem o ukaranie.

Nowy druk pomocniczy

Opublikowano
UWAGA KIEROWNICY BUDÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. oraz z obowiązkiem nałożonym przez Urząd Statystyczny na inspektoraty nadzoru budowlanego – prosimy o dokładne wypełnianie załącznika do „oświadczenia kierownika budowy”  przy składaniu do PINB w Kłodzku dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla obiektów, których budowa została zakończona.
Dotyczy to zarówno zawiadomień o zakończeniu budowy jak i wniosków o pozwolenie na użytkowanie.
Pomocniczy druk oświadczenia kierownika budowy – wraz z załącznikiem – dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.