Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

Uwaga! Gaz!

Opublikowano Kategorie Bez kategorii
Zwraca się szczególną uwagę wszystkich właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych na konieczność wykonywania przeglądów szczelności instalacji gazowych!
Obowiązkowe są badania roczne, jednak w przypadku remontu, zmian czy awarii – obowiązkowe jest przeprowadzenie badania po wykonanych pracach.
 
W związku z informacją Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku o sytuacjach, w których mieszkańcy nie wpuszczają do mieszkań osób uprawnionych do kontroli stanu technicznego inastalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku informuje, że w związku ze stwarzaniem realnego zagrożenia przez tych mieskzańców – każdy taki przypadek będzie kierowany do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku z wnioskiem o ukaranie.

PLACE ZABAW

Opublikowano Kategorie Ogłoszenia

W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku przypomina właścicielom i zarządcom placów zabaw o konieczności dokonania przeglądu urządzeń zabawowych na podległych placach zabaw oraz o wyłączeniu z użytkowania urządzeń w złym stanie technicznym, mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się tam dzieci.
Ponadto tam, gdzie do tej pory nie został umieszczony – należy zamieścić regulamin korzystania z placu zabaw, który powinien zawierać informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych (podstawa prawna: art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 529 z późn. zm.).
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagospodarowanie terenów przeznaczonych na place zabaw i zadbanie o to, aby w tych miejscach nie znajdowały się wieszaki do suszenia prania i inne przedmioty, które nie tylko ograniczają teren zabaw dla dzieci (np. doniczki, bryły kamienia itp.). Elementy te mogą stanowić zagrożenie i powinny być natychmiast usunięte.

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

   Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych
  • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego – druk pomocniczy zawiadomienia dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto informuję także, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.