Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na  podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora
Administratorem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku, mający siedzibę w Kłodzku (57-300) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2D – odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z art. 83 ustawy Prawo budowlane.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kłodzku – można skontaktować się poprzez adres e-mail: pinb_klodzko@o2.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem: /PINB_Klodzko/skrytka lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: pinb_klodzko@o2.pl.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom, które mają kompetencje właściwe dla rozwiązania podnoszonych przez Panią/Pana spraw.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby rozwiązać podnoszone przez Panią/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takich zadań.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

   Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2017, poz. 1332).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych
  • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego – druk pomocniczy zawiadomienia dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto informuję także, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.

Komunikat ws. wstrząsów sejsmicznych

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Kłodzku przypomina, iż wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziałującym na obiekt.  W przypadku wystąpienia takiej okoliczności  – właściciel lub zarządca jest ustawowo zobowiązany do przeprowadzenia w obiekcie kontroli bezpiecznego użytkowania.