Kontakt:
tel./fax: +48 74 867 95 48

Godziny urzędowania:
pn: 7:30 - 15:30
wt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 15:30
cz: 7:30 - 15:30
pt: 7:30 - 15:30

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Opublikowano

   Przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290).
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych
  • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego – druk pomocniczy zawiadomienia dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto informuję także, że kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.

Druk pomocniczy

Opublikowano
UWAGA KIEROWNICY BUDÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. oraz z obowiązkiem nałożonym przez Urząd Statystyczny na inspektoraty nadzoru budowlanego – prosimy o dokładne wypełnianie załącznika do „oświadczenia kierownika budowy”  przy składaniu do PINB w Kłodzku dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla obiektów, których budowa została zakończona.
Dotyczy to zarówno zawiadomień o zakończeniu budowy jak i wniosków o pozwolenie na użytkowanie.
Pomocniczy druk oświadczenia kierownika budowy – wraz z załącznikiem – dostępny jest w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pok. nr 2.7 oraz w zakładce „wzory druków” – do pobrania.